NO IMAGE

Electrical Engineer

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า เพศ ชาย, หญิง อายุ 22-29 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน ถ.บางนา - ตราดกม. 4 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ ประสบการณ์ 1 ปีขึ...

NO IMAGE

Sales Engineer

ตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายขาย เพศ ชาย, หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 40,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถทางภาษา สถานที่ทำงาน อาคารไพโรจน์กิจจา ถนนบางนา - ตราดกม. 4 เขตบางนา กรุงเทพ ...

NO IMAGE

General affairs and interpretation

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น เพศ หญิง อายุ 22-40 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ- ภาษาญี่ปุ่นต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ระดับ N3 ขึ้นไป เงินเดือน 25,000 - 50,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถทางภาษา ส...

NO IMAGE

Overseas Sales Coordinator

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ เพศ ชาย , หญิง อายุ 22-28 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ- ภาษาญี่ปุ่นต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ระดับ N3 ขึ้นไป เงินเดือน 23,000 - 26,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถทางภาษ...

NO IMAGE

Design Engineer (New Model-Engineer)

ตำแหน่ง วิศวกรออกแบบ เพศ ชาย อายุ 30-38 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน ซอยวิลาลัย ถนนบางนาตราดกม.20 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ประสบการณ์ 5 ปี...

NO IMAGE

Accounting Officer

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี เพศ หญิง อายุไม่เกิน 25-27 ปี ทักษะภาษา ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 18,000 - 20,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน ตึก เอเชีย เซ็นเตอร์ (BTS ช่องนนทรี) ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป...

NO IMAGE

Logistic Staff ( Diploma in any field)

ตำแหน่ง พนักงานโลจิสติกส์ เพศ ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี ทักษะภาษา - เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย(สุวรรณภูมิ) ต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ. สมุทรปราการ ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป วุฒิ ระดับปวส.ขึ้นไป ...

NO IMAGE

Consult Engineer – Mechanical System

ตำแหน่ง วิศวกรที่ปรึกษา เพศ ชาย อายุ 23-28 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย(สุวรรณภูมิ) ต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ. สมุทรปราการ ...

NO IMAGE

Service Engineer – Electrical

ตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายบริการ เพศ ชาย อายุ 22-25 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 20,000 - 23,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย(สุวรรณภูมิ) ต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ. สมุทรปราการ ...

NO IMAGE

Sales Engineer – Mechanical System

ตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายขาย เพศ ชาย ,หญิง อายุ 23-28 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย(สุวรรณภูมิ) ต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ. สมุทรปราการ ...