NO IMAGE

Production Management Division

ตำแหน่ง ผู้ดูแลกระบวนการผลิต เพศ ชาย , หญิง อายุ 22-35 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถทางภาษา สถานที่ทำงาน ถนนเพชรเกษม 101 ม.7 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130 ปร...

NO IMAGE

OEM manufacturer sales

ตำแหน่ง พนักงานขาย OEM เพศ ชาย , หญิง อายุ 25-35 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ (TOEIC 800 คะแนนขึ้นไป) เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถทางภาษา สถานที่ทำงาน ถนนเพชรเกษม 101 ม.7 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130 ประสบการณ์ 2 ...

NO IMAGE

Japanese Interpreter

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานภาษาญี่ปุ่น เพศ ชาย , หญิง อายุ 22-35 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ - ภาษาญี่ปุ่นต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ระดับ N2 ขึ้นไป เงินเดือน 20,000 - 60,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถทางภาษา สถานที่ทำงาน...

NO IMAGE

Investment Officer

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการลงทุน เพศ ชาย , หญิง อายุ 22-32 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป- ภาษาญี่ปุ่นต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ระดับ N2 ขึ้นไป เงินเดือน 35,000 - 60,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถทางภาษา สถานที่ทำงาน อาค...

NO IMAGE

Sales & Marketing

ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายขายและการตลาด เพศ หญิง อายุ 25-40 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ- ภาษาญี่ปุ่นต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ เงินเดือน 25,000 - 50,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถทางภาษา สถานที่ทำงาน ตึกบีบี ท...

NO IMAGE

Japanese Coordinator

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานภาษาญี่ปุ่น เพศ หญิง อายุ 22-40 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ- ภาษาญี่ปุ่นต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ระดับ N2 ขึ้นไป เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถทางภาษา สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต...

NO IMAGE

General affairs

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป เพศ หญิง อายุ 24-28 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 22,000 - 25,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถทางภาษา สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ประสบการณ์ 2...

NO IMAGE

Production – Steel & Metallic Parts & Mold Parts

ตำแหน่ง หัวหน้า ฝ่ายบริหารการผลิต เพศ หญิง อายุ 32-38 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ- ภาษาญี่ปุ่นต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ระดับ N3 ขึ้นไป เงินเดือน 40,000 - 45,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถทางภาษา สถานที่ทำงาน ...

NO IMAGE

BOI staff (including sales operations)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ BOI (พนักงานขาย) เพศ หญิง อายุ 28-35 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 28,000 - 35,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถทางภาษา สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี ประสบการณ์ 5 ป...

NO IMAGE

HR & GA Asst MGR

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ เพศ หญิง อายุ 31-40 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 35,000 - 45,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถทางภาษา สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ปร...