NO IMAGE

Sales Outside – Machine Tools & Parts

ตำแหน่ง พนักงานขาย(เครื่องมือเครื่องจักรและอะไหล่) เพศ ชาย อายุ 25-30 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 18,000 - 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน บางนา กรุงเทพ/อีสเทิร์นซีบอร์ดระยอง/304ปร...

NO IMAGE

Sales Outside – Machinery

ตำแหน่ง วิศวกรขาย(เครื่องจักร) เพศ ชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน ถนนบางนา - ตราดกม. 6 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ป...

NO IMAGE

Sales Outside – Industry of food & beverage

ตำแหน่ง วิศวกรขาย(อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม) เพศ ชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน ถนนบางนา - ตราดกม. 6 อ.บางพลี จ....

NO IMAGE

Sales Engineer – Machine

ตำแหน่ง วิศวกรขาย(เครื่องจักร) เพศ ชาย อายุ 24-28 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 20,000 - 26,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน อาคารธนิยะ เขตบางรัก กรุงเทพ ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปใ...

NO IMAGE

Purchasing Administrator

ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายจัดซื้อ เพศ หญิง อายุ 25-29 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ประสบการณ์ 2 ...

NO IMAGE

Service Engineer

ตำแหน่ง วิศวกรบริการ เพศ ชาย อายุ 22-25 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ประสบการณ์ รับพิจารณาเด็...

NO IMAGE

Sales Coordinator & Customer Service

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานขายและฝ่ายบริการลูกค้า เพศ หญิง อายุ 24-27 ปี ทักษะภาษา ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี(เฟส8) ประส...

NO IMAGE

Japanese Interpreter

ตำแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น เพศ ชาย , หญิง อายุ 22-40 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ- ภาษาญี่ปุนต้องฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ ระดับ N2 ขึ้นไป เงินเดือน 30,000 - 50,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน นิคมอุตสา...

NO IMAGE

Production Engineering & Japanese Coordinator

ตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายผลิตและผู้ประสานงานญี่ปุ่น เพศ ชาย , หญิง อายุ 22-35 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ- ภาษาญี่ปุนต้องฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ ระดับ N3 ขึ้นไป เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถา...

NO IMAGE

Chinese Interpreter

ตำแหน่ง ล่ามภาษาจีน เพศ ชาย , หญิง อายุ 22-35 ปี ทักษะภาษา ภาษาจีนต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ประสบการณ์ 1 ปีขึ...