NO IMAGE

Accounting Staff

ตำแหน่ง บัญชี (AP / เลขที่บัญชีเจ้าหนี้) เพศ หญิง 24 - 28 ปี ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ มีคะแนน TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ทำงาน ตึกวอลล์สตรีท ถนนสุรวงศ์ ประสบการณ์ 1 ~ 2 ปีในสาขาบัญชี (AP, AR, GL, Pretty Cash เป็นต้น) วุฒิ ปริญญาตรีสาขาบัญชี ทั...

NO IMAGE

Sales Coordinator

ตำแหน่ง ประสานงานฝ่ายขาย เพศ ชาย, หญิง 23 ~ 28 ปี ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ มีคะแนน TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ทำงาน สนามบินสุวรรณภูมิ ประสบการณ์ 1 ~ 3 ปี วุฒิ ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง ทักษะ มีประสบการณ์ทางด้านการตลาด, BOI, ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ...

NO IMAGE

Production

ตำแหน่ง Production Manager For Japanese Speaker เพศ ชาย 30 - 45 ปี ภาษาญี่ปุ่น N2 or N1 Level สถานที่ทำงาน Bangpoo Industrial Estate, Samutprakan ประสบการณ์ 5 ปีในสาขาหัวหน้างานสายการผลิต วุฒิ ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง ทักษะ 1. Japanese for communication, negotiation with Laboratory...

NO IMAGE

Interpreter

ตำแหน่ง Japanese Interpreter เพศ หญิง 22 ~ 30 ปี ภาษาญี่ปุ่น N1 Level สถานที่ทำงาน Bangplee Industrial Estate, Bangsaothong, Samutprakar ประสบการณ์ 3 - 5 ปีในการจัดซื้อจัดจ้างในต่างประเทศ วุฒิ ปริญญาตรีภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ทักษะ ได้ภาษาญี่ปุ่...

NO IMAGE

Purchasing

ตำแหน่ง Purchasing - Procurement (Oversea) เพศ หญิง25 - 35 ปี ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ มีคะแนน TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ทำงาน King-Kaew Rd., Rachatheva, Bangplee, Samutprakarn ประสบการณ์ 3 - 5 ปีในการจัดซื้อจัดจ้างในต่างประเทศ วุฒิ ปริญญาตรีสาขา...

NO IMAGE

Sales Outside

ตำแหน่ง Sales Outside - Packaging เพศ หญิง 27 - 35 ปี ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ มีคะแนน TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ทำงาน Wangnoi, Ayutthaya ประสบการณ์ 3 - 5 ปีในด้านการขายบรรจุภัณฑ์ วุฒิ ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง ทักษะ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์แ...

NO IMAGE

Sales Outside

ตำแหน่ง Sales Outside - Packaging เพศ หญิง 25 - 35 ปี ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ มีคะแนน TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ทำงาน Wangnoi, Ayutthaya ประสบการณ์ 2 ปีในด้านการขายบรรจุภัณฑ์ วุฒิ ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง ทักษะ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และมี...

NO IMAGE

Sales Engineer

ตำแหน่ง Sales Engineer - Solar Panel เพศ ชาย - หญิง23 - 30 ปี ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ มีคะแนน TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น ถ้าได้ภาษาญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ทำงาน Bangna-Trad Km.4 Rd., Bangna, Bangkok ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป วุฒิ ...

NO IMAGE

Sales Engineer – I.T.

ตำแหน่ง Sales Engineer - I.T. เพศ ชาย - หญิง 25 - 35 ปี ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ มีคะแนน TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น ถ้าได้ภาษาญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ทำงาน Bangna-Trad RD.K.M.14, Bangplee, Samutprakarn ประสบการณ์ 2 ~ ปีในสาขาการขาย(อ...

NO IMAGE

I.T. System Engineer

ตำแหน่ง I.T. System Engineer เพศ ชาย - หญิง 25 - 35 ปี ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ มีคะแนน TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น ถ้าได้ภาษาญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ทำงาน Bangna-Trad RD.K.M.14, Bangplee, Samutprakarn ประสบการณ์ 2 - ปีในสาขา วิศวกรระ...