NO IMAGE

Mechanical Engineer Supervisor

ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล ( Supervisor ) เพศ ชาย 26 - 35 ปี ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ มีคะแนน TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น - สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร ประสบการณ์ 5 - 10 ปี วุฒิ ปริญญาตรีสาขาวิศวกรเครื่องกล ทักษะ  มีประสบการณ์การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรกลข...

NO IMAGE

Sales Assistant Manager or Manager

ตำแหน่ง ฝ่ายขาย เพศ ชาย, หญิง 32 - 45 ปี ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ มีคะแนน TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N2 ขึ้นไป สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร ประสบการณ์ 10 ปี วุฒิ ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง ทักษะ มีประสบการณ์การขายในอุต...

NO IMAGE

Sales Staff

ตำแหน่ง ฝ่ายขาย เพศ ชาย, หญิง 25 - 32 ปี ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ มีคะแนน TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น ถ้าได้จะพิจารณา สถานที่ทำงาน สำนักงานบางรัก ถนนสีลม ประสบการณ์ 3 - 5 ปี วุฒิ ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง ทักษะ 1. ธุรกิจการค้า (ship import, application, document p...

NO IMAGE

Accounting Staff

ตำแหน่ง บัญชี (AP / เลขที่บัญชีเจ้าหนี้) เพศ หญิง 24 - 28 ปี ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ มีคะแนน TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ทำงาน ตึกวอลล์สตรีท ถนนสุรวงศ์ ประสบการณ์ 1 ~ 2 ปีในสาขาบัญชี (AP, AR, GL, Pretty Cash เป็นต้น) วุฒิ ปริญญาตรีสาขาบัญชี ทั...

NO IMAGE

Sales Coordinator

ตำแหน่ง ประสานงานฝ่ายขาย เพศ ชาย, หญิง 23 ~ 28 ปี ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ มีคะแนน TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ทำงาน สนามบินสุวรรณภูมิ ประสบการณ์ 1 ~ 3 ปี วุฒิ ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง ทักษะ มีประสบการณ์ทางด้านการตลาด, BOI, ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ...

NO IMAGE

Production

ตำแหน่ง Production Manager For Japanese Speaker เพศ ชาย 30 - 45 ปี ภาษาญี่ปุ่น N2 or N1 Level สถานที่ทำงาน Bangpoo Industrial Estate, Samutprakan ประสบการณ์ 5 ปีในสาขาหัวหน้างานสายการผลิต วุฒิ ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง ทักษะ 1. Japanese for communication, negotiation with Laboratory...

NO IMAGE

Interpreter

ตำแหน่ง Japanese Interpreter เพศ หญิง 22 ~ 30 ปี ภาษาญี่ปุ่น N1 Level สถานที่ทำงาน Bangplee Industrial Estate, Bangsaothong, Samutprakar ประสบการณ์ 3 - 5 ปีในการจัดซื้อจัดจ้างในต่างประเทศ วุฒิ ปริญญาตรีภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ทักษะ ได้ภาษาญี่ปุ่...

NO IMAGE

Purchasing

ตำแหน่ง Purchasing - Procurement (Oversea) เพศ หญิง25 - 35 ปี ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ มีคะแนน TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ทำงาน King-Kaew Rd., Rachatheva, Bangplee, Samutprakarn ประสบการณ์ 3 - 5 ปีในการจัดซื้อจัดจ้างในต่างประเทศ วุฒิ ปริญญาตรีสาขา...

NO IMAGE

Sales Outside

ตำแหน่ง Sales Outside - Packaging เพศ หญิง 27 - 35 ปี ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ มีคะแนน TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ทำงาน Wangnoi, Ayutthaya ประสบการณ์ 3 - 5 ปีในด้านการขายบรรจุภัณฑ์ วุฒิ ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง ทักษะ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์แ...

NO IMAGE

Sales Outside

ตำแหน่ง Sales Outside - Packaging เพศ หญิง 25 - 35 ปี ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ มีคะแนน TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ทำงาน Wangnoi, Ayutthaya ประสบการณ์ 2 ปีในด้านการขายบรรจุภัณฑ์ วุฒิ ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง ทักษะ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และมี...