NO IMAGE

Design-Interior & Draftsman AutoCAD 2D/3D

ตำแหน่ง พนักงานออกแบบตกแต่งภายใน(ระดับหัวหน้างาน) เพศ ชาย ,หญิง อายุ 33-43 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 42,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน อาคารมณียาเซ็นเตอร์ (BTS ชิดลม) ประสบการณ์ ...

NO IMAGE

Sales – Chemical Related (Chemicals, Oils, Paper)

ตำแหน่ง ตัวแทนฝ่ายขาย เพศ หญิง อายุ 23-25 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ ประสบการณ์ 2 ป...

NO IMAGE

Japanese coordinator – Mfg. – Factory (Steel & Metal)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาญี่ปุ่น เพศ ชาย, หญิง อายุ 25-35 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ- ภาษาญี่ปุ่นต้อง ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ระดับ N3 ขึ้นไป เงินเดือน 25,000 - 50,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำ...

NO IMAGE

Sales & Marketing – Manufacturing

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด เพศ ชาย, หญิง อายุ 25-35 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน (TOEIC 500 ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ) เงินเดือน 20,000 - 28,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน อาคาร เอพี นครินทร์ บางนา กรุงเทพ ประสบกา...

NO IMAGE

Logistics Officer – Transportation & Distribution

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ เพศ ชาย, หญิง อายุ 25-30 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน (TOEIC 600 ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ) เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ปลวกแดง ระยอง ปร...

NO IMAGE

General Accounting Staff – Accounting and Business Solution.

ตำแหน่ง พนักงานบัญชีทั่วไป เพศ หญิง อายุไม่เกิน 22-24 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน อาคารประกันภัยมหาสมุทร ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กทม. ประสบการณ์ รับพ...

NO IMAGE

I.T – Help Desk

ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายไอที(IT Support) เพศ ชาย , หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 24,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน เขตปลอดอากร(Free Zone) สนามบินสุวรรณภูมิ ประสบ...

NO IMAGE

Sales Outside – Manufacturing

ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายขายและการตลาด เพศ หญิง อายุ 30-35 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ- สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ ระดับ N3 ขึ้นไป เงินเดือน 50,000 - 60,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถทางภาษา สถานที่ทำงาน นิค...

NO IMAGE

Japanese coordinator

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานภาษาญี่ปุ่น เพศ หญิง อายุ 22-40 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ- สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ ระดับ N3 ขึ้นไป เงินเดือน 25,000 - 50,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะ...

NO IMAGE

Production – Automotive Part

ตำแหน่ง พนักงานควบคุมการผลิต เพศ ชาย อายุ 26-30 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ- ถ้าสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน สามารถเจรจาต่อรองได้ สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี (อมตะนคร) ประสบ...