System Engineer

ตำแหน่ง วิศวกรระบบ
เพศ ชาย, หญิง 26 – 35 ปี
ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ภาษาญี่ปุ่น
สถานที่ทำงาน อาคารสรชัย แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร
ประสบการณ์ 5 – 10 ปีในสาขาประสบการณ์เป็นวิศวกรระบบ
วุฒิ ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
ทักษะ มีทักษะเจรจากับลูกค้า
รายละเอียดงาน 1.เยี่ยมชมลูกค้าและทำความเข้าใจกับคำขอ
2.สามารถสร้างเอกสารการออกแบบสำหรับเนื้อหา
3.ออกแบบระบบสำหรับลูกค้า
หมายเหตุ

Reference number : 201905C0149