Sale Support

NO IMAGE

Sales Office (Sales & Support)

ตำแหน่ง ฝ่ายขายและสนับสนุน เพศ หญิง อายุ 25-28 ปี ทักษะภาษา ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน นิคมปิ่นทอง 1 เฟส 1 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป...

NO IMAGE

MD Assistant

ตำแหน่ง ผู้ช่วย MD เพศ ชาย , หญิง อายุ 35-45 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ- ภาษาญี่ปุนต้องฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ ระดับ N2 ขึ้นไป เงินเดือน 60,000 - 80,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน ถนนนางลิ...

NO IMAGE

Sales Suport

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย เพศ หญิง อายุ 24-33 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 28,000 - 40,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน บางกอกน้อย, กรุงเทพ ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ว...

NO IMAGE

Sales & Marketing (IT Service)

ตำแหน่ง พนักงานขายและการตลาด (ธุรกิจIT) เพศ หญิง อายุ 25-30 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ (MRT ศูนย์วัฒนธรรม) ปร...

NO IMAGE

Sales Coordinator & Customer Service-All industry

ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการขาย เพศ หญิง อายุ 22-25 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 16,000 - 18,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ สถานที่ทำงาน คอลัมน์ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพ ประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไ...