Sale Support

NO IMAGE

Sales Coordinator & Customer Service-All industry

ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการขาย เพศ หญิง อายุ 22-25 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 16,000 - 18,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ สถานที่ทำงาน คอลัมน์ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพ ประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไ...