Sale Coordinator

NO IMAGE

Sales Coordinator & Customer Service

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานการขายและบริการลูกค้า เพศ หญิง อายุ 23-26 ปี ทักษะภาษา ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 18,000 - 21,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน เขตปลอดอากร สนามบินสุวรรณภูมิ ประสบการณ์ ...

NO IMAGE

Sales Coordinator

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย เพศ หญิง อายุ 24-28 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ- ภาษาญี่ปุนฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 25,000 - 28,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน อา...

NO IMAGE

Sales Coordinator & GA/Admin

ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายขาย เพศ หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ- ภาษาจีนต้องฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ เงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน อาคารวานิช 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แ...

NO IMAGE

Sales Coordinator & Customer Service

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานขายและฝ่ายบริการลูกค้า เพศ หญิง อายุ 24-27 ปี ทักษะภาษา ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี(เฟส8) ประส...

NO IMAGE

Sales Administration Staff

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย เพศ หญิง อายุ 24-28 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้(คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป) )เงินเดือน 23,000 - 25,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถทางภาษา สถานที่ทำงาน อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ (BTS ช่องนนทรี) ประสบการณ์ ...

NO IMAGE

Overseas Sales Coordinator

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ เพศ ชาย , หญิง อายุ 22-28 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ- ภาษาญี่ปุ่นต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ระดับ N3 ขึ้นไป เงินเดือน 23,000 - 26,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถทางภาษ...

NO IMAGE

Japanese coordinator – Mfg. – Factory (Steel & Metal)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาญี่ปุ่น เพศ ชาย, หญิง อายุ 25-35 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ- ภาษาญี่ปุ่นต้อง ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ระดับ N3 ขึ้นไป เงินเดือน 25,000 - 50,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำ...

NO IMAGE

Japanese coordinator

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานภาษาญี่ปุ่น เพศ หญิง อายุ 22-40 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ- สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ ระดับ N3 ขึ้นไป เงินเดือน 25,000 - 50,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะ...

NO IMAGE

Sales Coordinator & Customer Service-Allindustry

ตำแหน่ง พนักงานประสานงานฝ่ายขาย เพศ หญิง อายุ 22-25 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 18,000 - 25,000บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ สถานที่ทำงาน ตึก FYI Center แขวงคลองเตย, เขตคลองเตย, กรุงเทพฯ ประสบการณ์ 1-3...

NO IMAGE

Sales Coordinator & Customer Service-All industry

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย เพศ หญิง อายุ 23-25 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 15,000 บาท สถานที่ทำงาน ถ. สุขุมวิท, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรีสาขาที่...