Manufacturing/Production/QA&QC

NO IMAGE

QA / QC – Automotive Part

ตำแหน่ง พนักงาน QA / QC เพศ ชาย อายุ 28-32 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี (อมตะนคร) อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 ประสบการณ์ ...

NO IMAGE

Production Management Division

ตำแหน่ง ผู้ดูแลกระบวนการผลิต เพศ ชาย , หญิง อายุ 22-35 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถทางภาษา สถานที่ทำงาน ถนนเพชรเกษม 101 ม.7 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130 ปร...

NO IMAGE

Production – Steel & Metallic Parts & Mold Parts

ตำแหน่ง หัวหน้า ฝ่ายบริหารการผลิต เพศ หญิง อายุ 32-38 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ- ภาษาญี่ปุ่นต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ระดับ N3 ขึ้นไป เงินเดือน 40,000 - 45,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถทางภาษา สถานที่ทำงาน ...

NO IMAGE

Production – Automotive Part

ตำแหน่ง พนักงานควบคุมการผลิต เพศ ชาย อายุ 26-30 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ- ถ้าสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน สามารถเจรจาต่อรองได้ สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี (อมตะนคร) ประสบ...

NO IMAGE

Production Planning Supervisor – Factory (Steel & Metal)

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต เพศ ชาย , หญิง อายุ 26-35 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ- ถ้าสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 25,000  - 30,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน นิคมอ...

NO IMAGE

QA/QC – Automotive Part

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QA/QC) เพศ ชาย อายุ 25-50 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ- ถ้าสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 25,000  - 70,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน นิคมอ...

NO IMAGE

Production – Automotive Part

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการการผลิต เพศ ชาย อายุ 35-45 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ- ถ้าสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 40,000  - 55,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรม...

NO IMAGE

Production & Oversea Logistic Staff

ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิตและขนส่งระหว่างประเทศ เพศ ชาย อายุ 22-25 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 20,000 - 23,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถทางภาษา สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ปลวกแ...

NO IMAGE

Production control and QC – MGR

ตำแหน่ง ควบคุมการผลิตและควบคุมคุณภาพ (Assistant) เพศ ชาย, หญิง 35 - 45 ปี ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามีคะเเนน TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N1 - N2 สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรม เหมราช สระบุรี ประสบการณ์ 10- 20 ปี วุฒิ ปริญญาตรีสาขาที่...

NO IMAGE

Production control and QC

ตำแหน่ง ควบคุมการผลิตและควบคุมคุณภาพ เพศ ชาย, หญิง 25 - 38 ปี ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น N1 - N2 (N3 ขึ้นไป) สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรม เหมราชชลบุรี ประสบการณ์ 3 - 10 ปี วุฒิ ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง ทักษะ มีประสบการณ์ในด้านการควบคุมการผลิตการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิต รายล...