Manufacturing/Production/QA&QC

NO IMAGE

QA & QC Assistant Manager (Automotive Part)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย QA & QC (ชิ้นส่วนยานยนต์) เพศ ชาย อายุ 35-45 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 35,000 - 50,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน ถ. บางนา - ตราด กม. 23 ป...

NO IMAGE

Production Manager (FA Mechanical System)

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายผลิต (เครื่องจักรระบบ FA) เพศ ชาย อายุ 33-45 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 35,000 - 60,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน ถ. บางนา - ตราด กม. 4 ประสบการณ์ 10 ปีข...

NO IMAGE

Production Control Staff (Automotive part)

ตำแหน่ง พนักงานควบคุมการผลิต(ชิ้นส่วนยานยนต์) เพศ ชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ...

NO IMAGE

QA / QC Manager

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย QA / QC เพศ หญิง อายุ 25-30 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 30,000 - 50,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (อมตะนคร) ประสบการณ์ 10 ปีขึ...

NO IMAGE

QA / QC – Automotive Part

ตำแหน่ง พนักงาน QA / QC เพศ ชาย อายุ 28-32 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี (อมตะนคร) อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 ประสบการณ์ ...

NO IMAGE

Production Management Division

ตำแหน่ง ผู้ดูแลกระบวนการผลิต เพศ ชาย , หญิง อายุ 22-35 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถทางภาษา สถานที่ทำงาน ถนนเพชรเกษม 101 ม.7 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130 ปร...

NO IMAGE

Production – Steel & Metallic Parts & Mold Parts

ตำแหน่ง หัวหน้า ฝ่ายบริหารการผลิต เพศ หญิง อายุ 32-38 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ- ภาษาญี่ปุ่นต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ระดับ N3 ขึ้นไป เงินเดือน 40,000 - 45,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถทางภาษา สถานที่ทำงาน ...

NO IMAGE

Production – Automotive Part

ตำแหน่ง พนักงานควบคุมการผลิต เพศ ชาย อายุ 26-30 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ- ถ้าสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน สามารถเจรจาต่อรองได้ สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี (อมตะนคร) ประสบ...

NO IMAGE

Production Planning Supervisor – Factory (Steel & Metal)

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต เพศ ชาย , หญิง อายุ 26-35 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ- ถ้าสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 25,000  - 30,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน นิคมอ...

NO IMAGE

QA/QC – Automotive Part

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QA/QC) เพศ ชาย อายุ 25-50 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ- ถ้าสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 25,000  - 70,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน นิคมอ...