Mechanical

NO IMAGE

Mechanical Engineer

ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล เพศ ชาย 22 - 24 ปี ภาษาอังกฤษ ถ้าฟัง พูด อ่าน เขียนได้ มี TOIEC 480 คะแนน จะพิจารณาเป็นพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น - สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเฟส 8 ชลบุรี ประสบการณ์ 2 ปีในสาขาเครื่องจักรกล วุฒิ ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ทักษะ เกรดเฉลี่ย 2.50 หรือสูงกว่า...

NO IMAGE

Mechanical Engineer Supervisor

ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล ( Supervisor ) เพศ ชาย 26 - 35 ปี ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ มีคะแนน TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น - สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร ประสบการณ์ 5 - 10 ปี วุฒิ ปริญญาตรีสาขาวิศวกรเครื่องกล ทักษะ  มีประสบการณ์การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรกลข...

NO IMAGE

Mechanical Engineer – 3D Design

ตำแหน่ง Mechanical Engineer - 3D Design เพศ ชาย - หญิง 25 - 30 ปี ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ มีคะแนน TOIEC 500 ขึ้นไปพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ทำงาน MD Tower, Bangna, Bangkok ประสบการณ์ 2 ~ ปีในสาขาการออกแบบ - เครื่องกล วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรเมคคาทรอนิคส์ , ...

NO IMAGE

Mechanical Engineer

ตำแหน่ง Mechanical Engineer เพศ ชาย 25 - 30 ปี ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ มีคะแนน TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ทำงาน Soi Langsuan, Pleonchit Road, Lumpini ประสบการณ์ 3 - 5 ปี วุฒิ ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง ทักษะ สามารถใช้ AUTO CAD 2D ได้ รา...