Electrical/Electronic

NO IMAGE

Electrical Engineer

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า เพศ ชาย, หญิง อายุ 22-29 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน ถ.บางนา - ตราดกม. 4 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ ประสบการณ์ 1 ปีขึ...

NO IMAGE

Electrical Enginee – General Trading Company / Import & Export

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า เพศ ชาย , หญิง อายุ 22-24 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถทางภาษา สถานที่ทำงาน ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ประส...

NO IMAGE

Electrical Engineer

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า (การเขียนโปรแกรม PLC) เพศ ชาย, หญิง 22 - 30 ปี ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น - สถานที่ทำงาน  อาคารเอ็มดีทาวเวอร์ ถนน บางนาตราด กม. 3, กรุงเทพมหานคร ประสบการณ์ 1 - 10 ปีในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วุ...

NO IMAGE

Sales Engineer

ตำแหน่ง Sales Engineer - Solar Panel เพศ ชาย - หญิง23 - 30 ปี ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ มีคะแนน TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น ถ้าได้ภาษาญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ทำงาน Bangna-Trad Km.4 Rd., Bangna, Bangkok ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป วุฒิ ...

NO IMAGE

Technical Engineer

ตำแหน่ง Technical Engineer เพศ ชาย 22 - 30 ปี ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ มีคะแนน TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ทำงาน Navanakorn IE Phase 4 / Pathumthani ประสบการณ์ 5 ปีในสาขาเทคนิค วุฒิ ปริญญาตรีสาขาไฟฟ้าหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทักษะ 1.มีประสบก...