Customer Service/Call Center

NO IMAGE

Sales Coordinator & Customer Service

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานขายและฝ่ายบริการลูกค้า เพศ หญิง อายุ 24-27 ปี ทักษะภาษา ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี(เฟส8) ประส...

NO IMAGE

Customer Service

ตำแหน่ง พนักงานบริการลูกค้า เพศ ชาย , หญิง อายุ 24-30 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120...

NO IMAGE

Customer Service – Marketing & Planning(Real Estate)

ตำแหน่ง พนักงานบริการลูกค้า เพศ หญิง อายุ 24-30 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ- ภาษาญี่ปุ่นต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ระดับ N3 ขึ้นไป เงินเดือน 33, 000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถทางภาษา สถานที่ทำงาน อาคาร5...

NO IMAGE

Sales Coordinator & Customer Service-All industry

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานขายและฝ่ายบริการลูกค้า เพศ ชาย , หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ- ต้องสื่อสารภาษาจีนกลางได้ เงินเดือน 30,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน อาคารวานิช 2...

NO IMAGE

International Business Coordinator

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานธุรกิจระหว่างประเทศ เพศ หญิง 30 - 40 ปี ภาษาอังกฤษ ถ้าฟัง พูด อ่าน เขียนได้ หรือมีคะแนน TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น N1 - N2 (N3 ขึ้นไป) สถานที่ทำงาน ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง, เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ประสบการณ์ 3 - 5 ปี วุฒิ ปริญญาตรีภาษาญี่ปุ่นหรือสาขาที่เกี...

NO IMAGE

Customer Support

ตำแหน่ง ฝ่ายบริการลูกค้า เพศ หญิง 24 - 28 ปี ภาษาอังกฤษ ถ้าฟัง พูด อ่าน เขียนได้ หรือมีคะแนน TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N3 ขึ้นไป สถานที่ทำงาน สำนักงานกรุงเทพ, ถนนสุขุมวิท 55 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประสบการณ์ 2 - 8 ปี วุฒิ ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง ทักษะ มีใจ...