Accounting

NO IMAGE

Accounting

ตำแหน่ง พนักงานบัญชี เพศ หญิง 27 - 32 ปี ภาษาอังกฤษ ถ้าฟัง พูด อ่าน เขียนได้ หรือมีคะแนน TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น - สถานที่ทำงาน อาคารไทยสมุทรเลขที่ 163 ถนนสุรวงศ์, เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร ประสบการณ์ 5 ปีในสายงานบัญชี วุฒิ ปริญญาตรีสาขาการบัญชี ทักษะ ใช้โปรแกรมทางบัญชี...

NO IMAGE

Accounting Staff

ตำแหน่ง บัญชี (AP / เลขที่บัญชีเจ้าหนี้) เพศ หญิง 24 - 28 ปี ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ มีคะแนน TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ทำงาน ตึกวอลล์สตรีท ถนนสุรวงศ์ ประสบการณ์ 1 ~ 2 ปีในสาขาบัญชี (AP, AR, GL, Pretty Cash เป็นต้น) วุฒิ ปริญญาตรีสาขาบัญชี ทั...