Accounting

NO IMAGE

Accounting Manager

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เพศ หญิง อายุ 30-40 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรมบางปู ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไปในงานบัญชี วุฒิ ปริญญาตรีส...

NO IMAGE

General Accounting Staff

ตำแหน่ง พนักงานบัญชี เพศ หญิง อายุ 22-28 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 20,000 - 23,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรมบางปู ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปในงานบัญชี วุฒิ ปริญญาตร...

NO IMAGE

Accountant (Executive level)

ตำแหน่ง พนักงานบัญชีอาวุโส เพศ หญิง อายุ 30-40 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 35,000 - 48,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี (อมตะนคร) ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไปในงานด...

NO IMAGE

Accounting Officer

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี เพศ หญิง อายุไม่เกิน 25-27 ปี ทักษะภาษา ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 18,000 - 20,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน ตึก เอเชีย เซ็นเตอร์ (BTS ช่องนนทรี) ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป...

NO IMAGE

General Accounting Staff – Accounting and Business Solution.

ตำแหน่ง พนักงานบัญชีทั่วไป เพศ หญิง อายุไม่เกิน 22-24 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน อาคารประกันภัยมหาสมุทร ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กทม. ประสบการณ์ รับพ...

NO IMAGE

General Accounting Staff

ตำแหน่ง พนักงานบัญชี เพศ หญิง  อายุ 28-30 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ สถานที่ทำงาน ต. สำโรงกลาง อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ ประสบการณ์ 5-10 ปีในงานด้านบัญชี วุฒิ ปริ...

NO IMAGE

Admin clerical & General Affairs

ตำแหน่ง พนักงานธุรการและบัญชี เพศ หญิง อายุ 25-30 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ- สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ เงินเดือน 27,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถทางภาษา สถานที่ทำงาน ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เข...

NO IMAGE

Accounting Staff – Mfg. – Factory

ตำแหน่ง พนักงานบัญชีลูกหนี้(1 ตำแหน่ง) / พนักงานบัญชีทั่วไป(1 ตำแหน่ง) เพศ หญิง อายุ 23 - 28 ปี ทักษะภาษา - เงินเดือน 15000 -18,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ สถานที่ทำงาน แอมเปิลทาวเวอร์ชั้น บางนา - ตราด กม. 4 ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในตำแหน่งบัญชี วุฒิ ปว...

NO IMAGE

General Accounting Staff

ตำแหน่ง พนักงานบัญชี เพศ หญิง 24 - 35 ปี ภาษาอังกฤษ ถ้า ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ มี TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น - สถานที่ทำงาน BTS เอกมัย, กรุงเทพมหานคร ประสบการณ์ 3 - 5 ปีในสาขาบัญชี วุฒิ ปริญญาตรีสาขาบัญชี ทักษะ มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน ...

NO IMAGE

Accountant Staff

ตำแหน่ง พนักงานบัญชี เพศ หญิง 25 - 30 ปี ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ มี TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น ถ้าฟัง พูด อ่าน เขียนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ทำงาน ซอยเทวะสำโรงใต้ 3 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรง จ.สมุทรปราการ ประสบการณ์ 3 - 8 ปีในสายงานบัญชี...