General Accounting Staff

ตำแหน่ง พนักงานบัญชี
เพศ หญิง 24 – 35 ปี
ภาษาอังกฤษ ถ้า ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ มี TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ภาษาญี่ปุ่น
สถานที่ทำงาน BTS เอกมัย, กรุงเทพมหานคร
ประสบการณ์ 3 – 5 ปีในสาขาบัญชี
วุฒิ ปริญญาตรีสาขาบัญชี
ทักษะ มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน
รายละเอียดงาน 1.ปิดงานบัญชีทุกเดือนรายงานภาษีสำหรับเจ้าหน้าที่สาขา 2.ใช้ระบบ Navision 3.ประมวลผลลูกหนี้เจ้าหนี้ในและต่างประเทศ 4.จัดทำงบการเงินงบประมาณและรายงานการจัดการ
หมายเหตุ

Reference number : 201903C0113