NO IMAGE

Human Resources Management

ตำแหน่ง ทรัพยากรมนุษย์(Senior ~ Chief) เพศ ชาย, หญิง 30 - 45 ปี ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ มี TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น -00779 สถานที่ทำงาน BTS เอกมัย, กรุงเทพมหานคร ประสบการณ์ 5 - 10 ปี วุฒิ ปริญญาตรีสาขาทรัพยากรบุคคลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อ...

NO IMAGE

General Accounting Staff

ตำแหน่ง พนักงานบัญชี เพศ หญิง 24 - 35 ปี ภาษาอังกฤษ ถ้า ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ มี TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น - สถานที่ทำงาน BTS เอกมัย, กรุงเทพมหานคร ประสบการณ์ 3 - 5 ปีในสาขาบัญชี วุฒิ ปริญญาตรีสาขาบัญชี ทักษะ มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน ...

NO IMAGE

General Accounting Staff

ตำแหน่ง พนักงานบัญชี เพศ หญิง 24 - 28 ปี ภาษาอังกฤษ ถ้า ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ มี TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น - สถานที่ทำงาน คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพมหานคร ประสบการณ์ 2 - 6 ปีในสาขาบัญชี วุฒิ ปริญญาตรีสาขาบัญชี ทักษะ สามารถติดต่อหน่วยงาน...

NO IMAGE

Secretary & Asst Executive

ตำแหน่ง เลขานุการ เพศ หญิง 23 - 26 ปี ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ มี TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น - สถานที่ทำงาน ลุมพินี, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร ประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ วุฒิ - ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง ทักษะ ภาษาอังกฤษ ...

NO IMAGE

Sales Outside

ตำแหน่ง พนักงานขาย เพศ หญิง 25 - 40 ปี ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ มี TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น - สถานที่ทำงาน แขวงพระโขนง, เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประสบการณ์ 3 ปีในสาขาอุตสาหกรรมการค้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วุฒิ ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อ...

NO IMAGE

Sales Engineer – Machine

ตำแหน่ง พนักงานขาย เพศ ชาย, หญิง 28 - 32 ปี ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ มี TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ทำงาน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ประสบการณ์ 5 - 10 ปีในด้านการขายหรือวิศวกรของระบบเครื่องกล (FA) ว...

NO IMAGE

Accountant Staff

ตำแหน่ง พนักงานบัญชี เพศ หญิง 25 - 30 ปี ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ มี TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น ถ้าฟัง พูด อ่าน เขียนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ทำงาน ซอยเทวะสำโรงใต้ 3 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรง จ.สมุทรปราการ ประสบการณ์ 3 - 8 ปีในสายงานบัญชี...

NO IMAGE

Mechanical Engineer

ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล เพศ ชาย 22 - 24 ปี ภาษาอังกฤษ ถ้าฟัง พูด อ่าน เขียนได้ มี TOIEC 480 คะแนน จะพิจารณาเป็นพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น - สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเฟส 8 ชลบุรี ประสบการณ์ 2 ปีในสาขาเครื่องจักรกล วุฒิ ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ทักษะ เกรดเฉลี่ย 2.50 หรือสูงกว่า...

NO IMAGE

Production control and QC

ตำแหน่ง ควบคุมการผลิตและควบคุมคุณภาพ เพศ ชาย, หญิง 25 - 38 ปี ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น N1 - N2 (N3 ขึ้นไป) สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรม เหมราชชลบุรี ประสบการณ์ 3 - 10 ปี วุฒิ ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง ทักษะ มีประสบการณ์ในด้านการควบคุมการผลิตการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิต รายล...

NO IMAGE

International Business Coordinator

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานธุรกิจระหว่างประเทศ เพศ หญิง 30 - 40 ปี ภาษาอังกฤษ ถ้าฟัง พูด อ่าน เขียนได้ หรือมีคะแนน TOIEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น N1 - N2 (N3 ขึ้นไป) สถานที่ทำงาน ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง, เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ประสบการณ์ 3 - 5 ปี วุฒิ ปริญญาตรีภาษาญี่ปุ่นหรือสาขาที่เกี...