NO IMAGE

HR & GA

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและธุรการ เพศ หญิง อายุ 28-35 ปี ทักษะภาษา ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 20,000 - 35,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน นิคมปิ่นทอง 1 เฟส 1 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ประสบกา...

NO IMAGE

Sales Office (Sales & Support)

ตำแหน่ง ฝ่ายขายและสนับสนุน เพศ หญิง อายุ 25-28 ปี ทักษะภาษา ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน นิคมปิ่นทอง 1 เฟส 1 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป...

NO IMAGE

Human Resources Manager

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล เพศ ชาย,หญิง อายุ 30-45 ปี ทักษะภาษา ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 30,000 - 60,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน ถนนนนทรี, แขวงช่องนนทรี, เขตยานนาวา, กรุงเทพ ประสบการ...

NO IMAGE

Sales Executive (SMT, Electronics Parts)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (SMT, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์) เพศ ชาย,หญิง อายุ 23-30 ปี ทักษะภาษา ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน อาคารชำนาญเพ็ญชาติ(MRT พระรา...

NO IMAGE

Sales Coordinator & Customer Service

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานการขายและบริการลูกค้า เพศ หญิง อายุ 23-26 ปี ทักษะภาษา ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 18,000 - 21,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน เขตปลอดอากร สนามบินสุวรรณภูมิ ประสบการณ์ ...

NO IMAGE

Sale & Service Engineer

ตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายขายและบริการ เพศ ชาย อายุ 25-28 ปี ทักษะภาษา ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ Toeic 500 ขึ้นไป เงินเดือน 30,000 - 35,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ (BTS ช่องนนทรี) ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป วุฒ...

NO IMAGE

QA & QC Assistant Manager (Automotive Part)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย QA & QC (ชิ้นส่วนยานยนต์) เพศ ชาย อายุ 35-45 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 35,000 - 50,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน ถ. บางนา - ตราด กม. 23 ป...

NO IMAGE

Sales Engineer (Mechanical System)

ตำแหน่ง วิศวกรขาย (ระบบเครื่องกล) เพศ ชาย อายุ 28-40 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 23,000 - 40,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน ถ. บางนา - ตราด กม. 4 ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ...

NO IMAGE

Design Manager (FA Mechanical System)

ตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรออกแบบ (เครื่องจักรระบบ FA) เพศ ชาย อายุ 38-45 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 50,000 - 60,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน ถ. บางนา - ตราด กม. 4 ประสบการณ์ 10...

NO IMAGE

Production Manager (FA Mechanical System)

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายผลิต (เครื่องจักรระบบ FA) เพศ ชาย อายุ 33-45 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 35,000 - 60,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน ถ. บางนา - ตราด กม. 4 ประสบการณ์ 10 ปีข...