NO IMAGE

Sale & Service Engineer

ตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายขายและบริการ เพศ ชาย อายุ 25-28 ปี ทักษะภาษา ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ Toeic 500 ขึ้นไป เงินเดือน 30,000 - 35,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ (BTS ช่องนนทรี) ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป วุฒ...

NO IMAGE

QA & QC Assistant Manager (Automotive Part)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย QA & QC (ชิ้นส่วนยานยนต์) เพศ ชาย อายุ 35-45 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 35,000 - 50,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน ถ. บางนา - ตราด กม. 23 ป...

NO IMAGE

Sales Engineer (Mechanical System)

ตำแหน่ง วิศวกรขาย (ระบบเครื่องกล) เพศ ชาย อายุ 28-40 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 23,000 - 40,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน ถ. บางนา - ตราด กม. 4 ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ...

NO IMAGE

Design Manager (FA Mechanical System)

ตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรออกแบบ (เครื่องจักรระบบ FA) เพศ ชาย อายุ 38-45 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 50,000 - 60,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน ถ. บางนา - ตราด กม. 4 ประสบการณ์ 10...

NO IMAGE

Production Manager (FA Mechanical System)

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายผลิต (เครื่องจักรระบบ FA) เพศ ชาย อายุ 33-45 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 35,000 - 60,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน ถ. บางนา - ตราด กม. 4 ประสบการณ์ 10 ปีข...

NO IMAGE

Sales Manager (FA Mechanical System)

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย (เครื่องจักรระบบ FA) เพศ ชาย อายุ 30-40 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 35,000 - 50,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน ถ. บางนา - ตราด กม. 4 ประสบการณ์ 8 ปีขึ้...

NO IMAGE

MD Assistant

ตำแหน่ง ผู้ช่วย MD เพศ ชาย , หญิง อายุ 35-45 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ- ภาษาญี่ปุนต้องฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ ระดับ N2 ขึ้นไป เงินเดือน 60,000 - 80,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน ถนนนางลิ...

NO IMAGE

Sales Suport

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย เพศ หญิง อายุ 24-33 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 28,000 - 40,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน บางกอกน้อย, กรุงเทพ ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ว...

NO IMAGE

Sales Manager (Steel Sales)

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย(เหล็ก) เพศ ชาย / หญิง อายุ 30-40 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 40,000 - 60,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ประสบการณ์ 10...

NO IMAGE

Sales Coordinator

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย เพศ หญิง อายุ 24-28 ปี ทักษะภาษา - ภาษาอังกฤษต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ถ้ามี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ- ภาษาญี่ปุนฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 25,000 - 28,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ สถานที่ทำงาน อา...